Advitax Advokatfirma
Ewaldsgade 5
2200 København N

Martin K. Jensen
Advokat, MTL

Telefon 33 15 73 37
Telefon direkte 33 77  81 23
Mobil 26 25 62 41

E-mail: mkj@revitax.com

CVR-nr. 35589732

Advokatfirmaet Advitax er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Bankoplysninger:

Erhvervskonto

Danske Bank
Reg. Nr. 3409
Kontonr. 11383831
EAN nr. 5790002389290

Klientkonto
Danske Bank

Reg.nr. 3409
Kontonr. 3409139426

 

—-

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Martin K. Jensen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Martin K. Jensen er omfattet af virksomhedens ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling.  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Martin K. Jensen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Advokatfirmaet Advitax er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Advitax og/eller utilfredshed med den adfærd, der er udvist, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatfirmaet Advitax anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.